Novinky PF 2020 (2. 1. 2020) Šťastný nový rok 2020 více >>
NAPIŠTE NÁM >>

EKIS, spol. s r.o.
Náchodská 2421, Praha 9

O Společnosti

Inženýrské stavby

Střediska inženýrských staveb VS1, VS3 zajišťují pro naše zákazníky výstavbu inženýrských staveb. Jedná se o komunikace, kanalizace, vodovody a plynovodů. Vzhledem k tomu, že naši pracovníci mají bohaté zkušenosti s výstavbou inženýrských sítí, nabízíme zaručenou kvalitu, nečekaná řešení a pohotovost při řešení problémů. Středisko VS1 působí v oblasti východní části Prahy a přilehlých regiónů Středočeského kraje. Středisko VS 3 působí v západní části Prahy a přilehlých regionech Středočeského kraje.

Inženýrské stavby
 • Příprava území
 • Zemní práce
 • Výstavba kanalizačních stok včetně všech objektů a přípojek
 • Výstavba vodovodních řadů včetně všech objektů a přípojek
 • Výstavba plynovodních řadů včetně všech objektů a přípojek
 • Silnice
 • Místní komunikace
 • Zpevnění ploch včetně doplňkových komunikací
(chodníky, krajnice, vodorovné a svislé značení apod.)

Pozemní stavby

Středisko VS2 pozemních staveb zajišťuje pro naše zákazníky výstavbu objektů pozemních staveb tzv. na klíč, či formou částečné dodávky. Činnost je zajišťována odborníky vzdělanými v oboru pozemních staveb, se zkušenostmi z již realizovaných staveb. Středisko disponuje pracovníky technických a dělnických profesí. Pro zajištění specifických prací spolupracujeme s okruhem vyzkoušených subdodavatelů. Středisko působí v Praze a Středočeském kraji.

Pozemní stavby
 • Demolice a zemní práce
 • Příprava území
 • Zemní práce
 • Výstavba pozemních staveb
 • Novostavby občanských, bytových a průmyslových objektů
 • Opravy a celkové rekonstrukce objektů pozemních staveb
 • Novostavby a rekonstrukce rodinných domů
 • Speciální objekty k inženýrským stavbám

Stavby prováděné bezvýkopovými technologiemi (BT) a činností prováděné hornickým způsobem (ČPHZ)

Středisko VS4 zajišťuje pro naše zákazníky a ostatní výrobní střediska společnosti výstavbu inženýrských staveb bezvýkopovými technologiemi a činností prováděné hornickým způsobem. Jedná se o stavby kanalizace, vodovodů, plynovodů, chrániček pro ostatní inženýrské sítě a drobných podzemních děl (ve smyslu vyhl. ČBÚ č.55/1996Sb.).Středisko působí v Praze a Středočeském kraji, bezvýkopové technologie na celém území České republiky.

bezvýkopové technologie
 • Provádění inženýrských staveb technologií horizontálního řízeného vrtání (HDD)
 • Provádění přípojek a chrániček technologií vrtaných protlaků
 • Provádění chrániček pro inženýrské sítě technologií pneumatického propichování
 • Provádění šachtic a stavebních šachet do hloubky 20m
 • Provádění štol do délky 30m

Projektová, zeměměřičská a inženýrská činnost

Středisko se zabývá zpracováváním projektové dokumentace, zeměměřické dokumentace a zajišťuje povolování staveb dle Stavebního zákona a souvisejících předpisů, jak pro potřeby společnosti, tak externích zákazníků. Níže jsou specifikovány jednotlivé činnosti střediska.

Projektová, zeměměřičská a inženýrská činnost

Projektová činnost
 • Vypracování studie
 • Vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas
 • Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení
 • Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

Inženýrská činnost
 • Zajištění rozhodnutí o umístění stavby
 • Zajištění ohlášení staveb
 • Zajištění stavebního povolení na stavby
 • Zajištění technického dozoru investora
 • Zajištění DIO, DIR
 • Zajištění smluvních vztahů o věcných břemenech

Zeměměřičská činnost
 • Vytyčení staveb
 • Zaměření skutečného provedení staveb
 • Zaměření polohopisu a výškopisu
 • Stavební zaměření
 • Zpracování věcných břemen pro katastr nemovitostí
 • Zpracování Geometrických plánů

Realitní činnost

www.ekis-reality.cz
Středisko se zabývá zprostředkováním prodeje, či pronájmu nemovitostí, vyhledáváním nemovitostí pro naše klienty a hledání možností financování nákupu nemovitostí. Sídlo střediska se nachází v ulici Věžická č.p.2428 v Horních Počernicích v oblasti Svépravice. víceEkis reality