Novinky Napsali o nás...... (20. 11. 2017) Rekonstrukce komunikace v Benicích více >>
NAPIŠTE NÁM >>

EKIS, spol. s r.o.
Náchodská 2421, Praha 9

Poradenství

Q: Chci vybudovat kanalizační přípojku. Jak postupovat?
A: Obecně lze postup vztáhnout na všechny přípojky inženýrských sítí, kromě přípojek elektrorozvodů nízkého napětí, popř. vysokého napětí a slaboproudých rozvodů, kde je postup jiný. Než začnete budovat přípojky je nutné si nechat zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit na příslušném stavebním úřadu povolení dle zákona č.183/2006Sb. Záleží při tom na druhu a rozsahu přípojky. Na některé typy je třeba pouze územní souhlas, na jiné ohlášení, či stavební povolení. Typ povolení stavby závisí na tom, zda je přípojka veřejná, nebo neveřejná, zda je do 50m délky, či delší. Podmínky pro žádost o územní souhlas obsahuje §96 zák. č.183/2006 Sb., v návaznosti na §103 odst.1 písm. b) bod 8. Podmínky pro žádost o ohlášení určuje §104. V praxi se však často setkáváme, že stavební úřady vyžadují místo ohlášení stavební povolení.

Z tohoto důvodu doporučujeme před zahájením zpracování projektové dokumentace navštívit stavební úřad a dotázat se na druh povolení. Další možností je vyhledat odborně způsobilou osobu-projektanta, který vše vyřídí tzv. na klíč. Po získání povolení (každý typ povolení má jinou formu) je možné zahájit samotnou stavbu. Doporučujeme oslovit odbornou firmu, která ví jak postupovat. Z hlediska majitele nemovitosti je důležité vědět, že firma, která bude provádět přípojky bude vyžadovat vytyčení stávajících inženýrských sítí. Podklady pro vytyčení se obdrží od správců jednotlivých inženýrských sítí v rámci získání podkladů pro povolení stavby.

Q: Jak dlouho trvá vyřídit stavební povolení?
A: Stavební povolení se vydává na základě správního řízení (stavebního řízení). Lhůty tohoto řízení se řídí zákonem č.500/2004Sb, Správní řád. Správní orgán rozumějte tedy příslušný Stavební úřad je povinen sdělit do 30dnů od dne obdržení žádosti o povolení stavby (formulář žádosti dle vyhl. č.526/2006Sb., příloha č.2), že řízení zahájil, nezahájil nebo věc odložil. Rozhodnutí o nezahájení správního řízení bývá vydáváno zpravidla z důvodů, že žádost není úplná. Odložení věci se řídí §43 zákona č.500/2004 Sb.
Lhůta pro vydání rozhodnutí se řídí §71 zákona č.500/2004 Sb.:

(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
(2) Vydáním rozhodnutí se rozumí
a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno dne:“,
b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),
c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo
d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
(4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.
(5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
(4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání- rozhodnutí neběží.
(5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.

Další lhůtou je lhůta odvolací, která činí 15 dní.
Existuje ovšem velké množství důvodů a to i právních, kdy může být lhůta delší. V praxi se tak často děje a to vinou na straně žadatele, správního orgánů, či účastníků stavebního řízení.
Při plánování lhůt je třeba počítat též se získávání vyjádření orgánů státní správy, které jsou nutné pro úspěšné zahájení stavebního řízení. Zde je třeba počítat s dalšími 30-ti dny od obdržení žádosti o vyjádření.
Celková lhůta, se kterou třeba počítat, je tedy min. 105 dnů.

Q: Jaký typ betonové zámkové dlažby mám použít na vydláždění ploch okolo rodinného domku?
A: V současné době se na trhu nabízí betonové zámkové dlažby široké palety barev, vzorů a rozměrů. Obecně lze říci, že k rodinnému domu lze použít veškeré nabízené vzory, barvy a rozměry. Návrh by měl však respektovat prostorové uspořádání a budoucí zatížení ploch. U prostorového uspořádání by se měla použít na menší plochy, dlažba menších formátů a méně vzorů, dosáhne se potom menších prořezů, a tím i ekonomická hospodárnost. U zatížení je nutno rozlišovat plochy pro pěší a pro pojezd motorovými vozidly. Pro plochy pojížděné vozidly se použijí dlažby tloušťky 80mm, pro pěší plochy bez pojezdu vozidly tloušťky 40mm, pro pěší s výjimečným pojezdem vozidly tloušťky 60mm.